Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Wypełnienie Deklaracji członkowskiej

 Krok 1

 

 Wybierz Deklarację członkowską:

 

 Krok 2

 

Na podany e-mail zostanie wysłana Deklaracja, którą trzeba wydrukować, podpisać i przynieść na najbliższy trening.

 

W razie wszelkich pytań pisz śmiało na nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Tekst Deklaracji

 

Ja, niżej podpisany/a niniejszym ubiegam się o członkostwo w Polskiej Organizacji Shorinji Kempo (dalej POSK) oraz w Światowej Organizacji Shorinji Kempo (dalej WSKO) w celu podjęcia praktyki Shorinji Kempo.

 

Jeśli zostanę przyjęty/a do Organizacji, zobowiązuję się do przestrzegania statutu, zarządzenia, regulaminu, pozostałych aktów prawnych, instrukcji, zaleceń i innych dokumentów WSKO, a także statutu, aktów prawnych, wskazówek i innych dokumentów dotyczących polityki POSK. Akceptuję także przewidziane w wymienionych wyżej dokumentach konsekwencje w przypadku ich nieprzestrzegania.

 

Jestem świadomy/a, iż członkostwo w Shorinji Kempo wiąże się z uczestnictwem w wymagających treningach fizycznych i oświadczam, iż nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych lub fizycznych do uczęszczania na zajęcia treningowe oraz nie ukrywam żadnych chorób mogących mieć wpływ na moje zdrowie, a także współuczestników zajęć, na dowód czego dołączam aktualne zaświadczenie wystawione przez stosownego lekarza, zgodnie z posiadaną specjalizacją, potwierdzające dobry stan zdrowia i dopuszczające mnie do udziału w treningach.

 

Oświadczam również, iż ponoszę całkowite ryzyko związane z uczestnictwem w zajęciach oraz iż zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do: POSK, WSKO lub innych uczestników treningów, z tytułu choroby lub kontuzji doznanych podczas treningów bądź w związku z trenowaniem Shorinji Kempo, o ile szkody nie wynikną z umyślnej działalności tych podmiotów. 

 

Ponadto zobowiązuję się, aby w żadnym przypadku bez zgody WSKO:

a) nie używać symbolu lub logo „Shorinji Kempo”;

b) nie prowadzić zajęć oraz nie wykorzystywać materiałów dydaktycznych i reklamowych zawierających nazwy technik lub materiały szkoleniowe „Shorinji Kempo”;

c) nie prowadzić zajęć oraz nie wykorzystywać materiałów dydaktycznych i reklamowych „Shorinji Kempo” w oficjalnych strojach (dogi) itp.

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na:

1) przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji członkostwa przez Stowarzyszenie „Polska Organizacja Shorinji Kempo” z siedzibą w Krakowie, ul. Wysłouchów 33/5, 30-611 Kraków, Polska jako Administratora danych osobowych — (administrator: Jacek Kogut mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w celu związanym z ubieganiem się o przynależność do Polskiej Organizacji Shorinji Kempo oraz Światowej Organizacji Shorinji Kempo. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

2) publikację mojego wizerunku w wydawnictwach klubu, w fotorelacjach w mediach (prasie i telewizji), na portalach i stronach internetowych;

3) zamieszczanie zdjęć w galerii;

4) reprodukcję na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, banerach oraz materiałach promocyjnych. 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (dla osób poniżej 18 roku życia)

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do Światowej Organizacji Shorinji Kempo (WSKO) i Polskiej Organizacji Shorinji Kempo (POSK). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z programem nauczania obowiązującym w Organizacji.

 

UWAGA: Rejestracja do Światowej Organizacji Shorinji Kempo (WSKO) odbywa się po okresie próbnym, koszt — 50 PLN. 

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi