Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Opłaty

Niniejsza lista opłat jest ważna do 31 marca 2022 roku

 

 

Rodzaj płatności

 

Suma, zł
Przypis
 1.  Miesięczna opłata za trening 100/130 szczegóły tutaj >>>
 2.  Opłata wpisowa do Organizacji 50 jest jednorazowa i bezzwrotna 
 3.  Odnowienie członkostwa w Organizacji  25
 4.  Przeniesienie z jednej filii do drugiej 15
 5.  Roczna opłata członkowska 10 w marcu każdego roku 
 6.  Egzamin na 8 Kyu (tylko dzieci do wieku 10 lat) 50

zdawany przed egzaminatorem w Polsce

 7.  Egzamin na 7 Kyu (tylko dzieci do wieku 10 lat) 60
 8.  Egzamin na 6 Kyu 70
 9.  Egzamin na 5 Kyu 80
10. Egzamin na 4 Kyu 90
11. Egzamin na 3 Kyu 100
12. Egzamin na 2 Kyu 110
13. Egzamin na 1 Kyu 120
14. Egzamin na 1 Dan / Junkenshi 200
15. Egzamin na 2 Dan / Shokenshi 300
16. Egzamin na 3 Dan / Chukenshi 400 w Hombu (siedziba w Japonii) lub podczas międzynarodowych / europejskich Taikai
17. Egzamin na 4 Dan / Seikenshi 600
18. Egzamin na 5 Dan / Daikenshi 900
19. Egzamin na 6 Dan / Junhanshi 1200
20. Ponowne wydanie Certyfikatu dla stopni Kyu 25  
21. Ponowne wydanie Certyfikatu dla stopni Dan 50  
22. Prywatne darowizny   przekaż darowiznę 

 

Opłaty przekazuje się na konto Stowarzyszenia POLSKA ORGANIZACJA SHORINJI KEMPO lub upoważnionej osobie w odpowiednim terminie

 

   Uwaga:

 

Uchwała Nr 1 Zarządu Stowarzyszenia Polska Organizacja Shorinji Kempo w sprawie ustalenia wysokości opłat za uczestnictwo w zajęciach w sezonie 2019/2020

 

pkt.1

Ustala się wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach – treningach Shorinji Kempo w sezonie 2019/2020 w wysokości:

a) dla grupy dziecięcej — 110 zł za miesiąc za osobę;

b) dla grupy dorosłych — 130 zł za miesiąc za osobę.

W przypadku wnoszenia opłat jednorazowo za semestr (5 miesięcy) wysokość opłat wynosi:

a) dla grupy dziecięcej — 500 zł za semestr za osobę;

b) dla grupy dorosłych — 600 zł za semestr za osobę.

Opłaty miesięczne płatne będą do 15 dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca. Opłaty za semestr płatne będą — za pierwszy semestr do 30 września 2019 r, za drugi semestr do 15 lutego 2020 r.

  • Opłaty miesięczne płatne będą przelewem na konto Stowarzyszenia lub gotówką u instruktora prowadzącego zajęcia.
  • Opłaty semestralne płatne będą przelewem na konto Stowarzyszenia.
  • Opłata miesięczna jest uśredniona w skali roku i jest identyczna dla wszystkich miesiący, niezależnie od świąt, dni wolnych oraz dni, w których nie jest możliwe korzystanie z sali gimnastycznej z przyczyn od nas niezależnych.
  • Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania terminów wpłat.
  • W przypadku rezygnacji z zajęć lub braku możliwości w nich uczestnictwa, wpłacone opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

pkt.2

Opłata wpisowa płatna jest w gotówce u instruktora prowadzącego zajęcia, jeśli podczas okresu próbnego Mistrz filii i kenshi wspólnie zadecydują o rejestracji w Organizacji.

 

pkt.3-4

Przy przeniesieniu z jednej filii do drugiej (jak również odnowieniu członkostwa w Organizacji) płatność jest dokonywana w tej filii, w której kenshi zamierza kontynuować swoją praktykę.

 

pkt.6-19

Opłaty za przystąpienie do egzaminów na stopnie Kyu lub Dan płatne są wyłącznie w gotówce u egzaminatora przed przystąpieniem do egzaminu. Płatność nie jest zwracana w przypadku niezdania egzaminu.

 

pkt.22

Prywatne darowizny mogą być następujących rodzajów:

  • darowizna dla konkretnego kenshi lub grupy kenshi (na przykład sponsorowanie wyjazdu na zawody lub szkolenia, a także w przypadku trudnej sytuacji finansowej — choroby, śmierci krewnego, itp);
  • darowizna dla konkretnej filii (np na zakup sprzętu sportowego, naprawę lub wyposażenie sali sportowej, itp);
  • darowizna na jakikolwiek inne wydarzenie (np sponsoring na przygotowanie do obozu sportowego, itp).

W tytule przelewu należy jasno określić, na jaki cel przeznaczona jest darowizna. Jeśli sponsoring dotyczy jakiegoś wydarzenia, sponsor ma prawo zażądać od organizatora imprezy sprawozdania finansowego.

 

W przypadku nieobecności na treningach przez okres 3 miesięcy, bez uprzedniego powiadomienia, osoba zostaje skreślona z listy WSKO

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi